020403 102344 324452 627D90 636365 9DB1BA A29F98 D8B07F

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

Twilight

Canon EOS 350D 5/2 seconds F/16.0 ISO 100 43 mm

Canon EOS 350D
5/2 seconds
F/16.0
ISO 100
43 mm

sunset
aldeia