000000 322626 484F62 7F7F81 93A3BD A19E97 CDD0D5 F0E8D5

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

Santa Cruz

Canon EOS 60D 1/50 second F/4.0 ISO 100 18 mm

Canon EOS 60D
1/50 second
F/4.0
ISO 100
18 mm

praia
sunset
santa-cruz