000000 2C1F16 484B50 573824 80695B AF6C3F E7E0D8 F8C296

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

On the roofs

Posted by
Arco-Íris (Leiria, Portugal) on 3 October 2018 in Architecture and Portfolio.

Canon EOS 60D 1/80 second F/9.0 ISO 400 80 mm

Canon EOS 60D
1/80 second
F/9.0
ISO 400
80 mm

lousã
aldeia
outono
xisto
telhado